Regulamin imprezy masowej

Regulamin porządkowy Imprezy
CONTRA MMA 4 GALA SPORTÓW WALKI
21.10.2023 r. Hala Sportowo-Widowiskowa ORBITA – WCT Spartan
ul. Wejherowska 34, 54-239 Wrocław
organizowana przez Stowarzyszenie Sportowe BONZAI SPORT

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Uczestnik Imprezy lub Uczestnik – osoba uprawniona do udziału w Imprezie, posiadająca ważny Bilet lub zaproszenie, przebywająca na Terenie Imprezy (definicja znajduje odpowiednie zastosowanie do Uczestników Imprezy i Uczestników);
 2. Organizator Imprezy lub OrganizatorStowarzyszenie Sportowe Bonzai Sport, ul. Góralska 5, Wrocław 53-610, NIP: 8971924082. Do wykonywania zadań w imieniu Organizatora uprawnieni są pracownicy Organizatora oraz inne osoby, działające z jego upoważnienia, odpowiadające za prawidłowy przebieg Imprezy.
 3. Bilet – dokument uprawniający do uczestniczenia w Imprezie (bilet albo zaproszenie), w niektórych przypadkach może zostać wymieniony przez Organizatora na opaskę lub pieczątkę.
 4. Teren Imprezy lub Obiekt – miejsce, gdzie będzie odbywała się Impreza, Hala Sportowo-Widowiskowa ORBITA – WCT Spartan.
 5. Impreza – Impreza sportowa Gala Sportów Walki Contra MMA 4 organizowana w obiekcie Hala Sportowo-Widowiskowa ORBITA – WCT Spartan w dniu 21.10.2023 r.
 6. Służby informacyjne  – osoby, legitymujące się identyfikatorem, powołane przez Organizatora,  do których zadań należy w szczególności informowanie Uczestników o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych Imprezy;
 7. Służby Porządkowe – osoby, legitymujące się identyfikatorem, powołane przez Organizatora, wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, działające na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i miejscu trwania Imprezy;
 8. Służby – łącznie Służby Informacyjne i Służby Porządkowe.

1. WARUNKI OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz zasady zachowania się osób uczestniczących w Imprezie.
 2. Uczestnicy Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin został wydany w wykonaniu obowiązku określonego w art. 6 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z dnia 2018 roku, poz. 1870, z późn. zm.).

2. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

 1. Wstęp na Imprezę mają osoby posiadające ważny Bilet, w tym:
  1. osoby pełnoletnie;
  2. osoby małoletnie (poniżej 18 roku życia), z tymże każda osoba małoletnia może uczestniczyć w Imprezie tylko pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej.
  3. Osoby przestrzegające zaleceń i aktualnych obostrzeń COVID19
 2. Nadzór i opiekę nad osobami małoletnimi sprawują ich pełnoletni opiekunowie. Nie jest dozwolone pozostawianie małoletnich bez opieki i nadzoru. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za będące pod ich opieką osoby małoletnie oraz ich działania.
 3. Dodatkowo wstęp na Imprezę mają osoby upoważnione przez Organizatora, w tym:
  1. przedstawiciele mediów posiadający zaproszenie lub potwierdzoną akredytację;
  2. przedstawiciele służb państwowych lub medycznych, posiadający ważne legitymacje służbowe oraz uprawnienie wynikające z dokumentu lub przepisu prawa zezwalające na wstęp na Teren Imprezy.
 4. Każdy Uczestnik powinien posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość.
 5. Wstępu na Teren Imprezy nie mają (bez względu na spełnienie warunków wskazanych w ust. 1 i 3 powyżej):
  1. osoby będące pod wpływem alkoholu lub niedozwolonych substancji psychoaktywnych (środków odurzających, substancji psychotropowych, środków dla nich zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych);
  2. osoby, których zachowanie może zagrażać porządkowi, bezpieczeństwu lub budzić sprzeciw innych Uczestników Imprezy;
  3. osoby odmawiające poddania się kontroli, o której mowa w pkt IV ust. 2 lit. a) i c) Regulaminu;
  4. osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę maso-wą lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu usta-wy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;
  5. osoby posiadające ubiór utrudniający rozpoznanie (np. kominiarki, chusty zakrywające twarz, itp.);
  6. osoby posiadające broń lub inne podobnie niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, materiały pożarowo niebezpieczne, materiały pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne niebezpieczne przedmioty stwarzające zagrożenie dla Uczestników Imprezy. Decyzję o zakwalifikowaniu przedmiotu (lub materiału) jako niebezpiecznego podejmuje Służba porządkowa, Organizator lub przedstawi-ciel właściciela lub zarządcy Obiektu;
  7. osoby posiadające kamery lub innego rodzaju sprzęt nagrywający audio-video lub aparat fotograficzny z wymienną optyką, z wyłączeniem amatorskich aparatów kompaktowych i cyfrowych o 1 matrycy do 7 MPix oraz aparatów umieszczonych w telefonach komórkowych, niezależnie od ich matrycy;
  8. osoby posiadające instrumenty muzyczne lub jakichkolwiek inne przedmioty lub urządzenia, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Imprezy lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub utrudnić sprawne przeprowadzenie Imprezy zgodnie z jej scenariuszem;
  9. osoby posiadające jakiekolwiek ostre, ciężkie, twarde, szklane, metalowe lub inne przed-mioty mogące stwarzać niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub samego Uczestnika wnoszącego, np. parasoli, lornetek (innych niż teatralne), a także buty, plecaki lub odzież zawierające twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się z ciałem innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu;
  10. osoby posiadające flagi, transparenty lub tablice niebędące w bezpośredni sposób związane z Imprezą lub przekraczające swym rozmiarem wielkość 1 m2 (jednego metra kwadratowego) lub będące w posiadaniu innych przedmiotów, które mogą uniemożliwiać lub utrudniać pełne uczestnictwo w Imprezie innym Uczestnikom lub stanowić dla nich zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu (np. parasole), przy czym Organizator zastrzega, że wszelkiego rodzaju nawet dopuszczone flagi, transparenty należy zwinąć, tablice usunąć, na każde wyraźne polecenie Organizatora lub uprawnionych przez niego osób;
  11. osoby ze zwierzętami, za wyjątkiem psów przewodników.
 6. Niezależnie od ust. 5 powyżej, na Terenie Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz:
  1. wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych zakupionych poza Terenem Imprezy;
  2. wnoszenia i posiadania środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  3. wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla Uczestników Imprezy, w tym scena, garderoby, zaplecze techniczne;
  4. tarasowania i zastawiania wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy;
  5. rzucania jakimikolwiek przedmiotami;
  6. rozniecania ognia;
  7. sprzedaży, reklamowania, akwizycji, prowadzania zbiórek pieniężnych – bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
 7. Osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osoby dopuszczające się czynów zabronionych mogą zostać zatrzymane w celu niezwłocznego przekazania Policji. Przedmioty lub substancje prawem zakazane lub niebezpieczne mogą być przejęte celem przekazania uprawnionym organom.
 8. Osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających, stwarzające swoim zachowaniem zagrożenie dla innych Uczestników Wydarzenia, mogą zostać wyprowadzone z Obiektu, bez możliwości powrotu na Obiekt. Osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora.
 9. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy jest zabronione na podstawie niniejszego Regulaminu.
 10. Ponadto, na Terenie Imprezy zabronione jest:
  1. niszczenie lub uszkadzanie elementów wyposażenia Obiektu, dekoracji, ekspozycji, wszelkich urządzeń znajdujących się na Terenie Imprezy oraz wszelkiego mienia należącego do innych Uczestników lub osób (podmiotów) świadczących usługi na Terenie Imprezy;
  2. zaśmiecanie Terenu Imprezy oraz niszczenie jego infrastruktury;
  3. utrwalanie Imprezy za pomocą aparatu fotograficznego lub innych urządzeń elektronicznych i rozpowszechnianie tak utrwalonych materiałów jakimikolwiek technikami, niezależnie od celów rozpowszechniania;
  4. rozpowszechnianie utrwalonych na telefonach komórkowych materiałów (zarejestrowanych na własny użytek) jakimikolwiek technikami, niezależnie od celów rozpowszechniania.
 11. Poza podmiotami posiadającymi wyraźne upoważnienie Organizatora na Terenie Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej, a nadto działalności promocyjnej, reklamowej. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Organizator zastrzega sobie prawo żądania opuszczenia Terenu Imprezy oraz skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przynoszonego bagażu osób wchodzących na Imprezę. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, pracownik służb czuwających nad bezpieczeństwem Imprezy odmawia wpuszczenia na Imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie ww. przedmiotów, a w przypadku stwierdzenia faktu posiadania tych przedmiotów już po wejściu na Teren Imprezy – zażąda opuszczenia Terenu Imprezy i w razie konieczności zastosuje wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
 13. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem z uwagi na ich naruszenie, nie przysługuje prawo wstępu lub ponownego wstępu na Imprezę. 
 14. Organizator informuje, że Uczestnik podczas Imprezy będzie przebywać w strefie głośnych dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Organizator zaleca Uczestnikom zaopatrzenie się i używanie ochronników słuchu w postaci np. zatyczek, stoperów lub słuchawek.
 15. Organizator informuje, że Uczestnik podczas Imprezy będzie się znajdował w zasięgu świateł stroboskopowych, laserowych lub innych.
 16. Organizator informuje, że przebieg Imprezy jest monitorowany i rejestrowany, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk dla celów archiwizacji materiałów, które mogą stanowić dowód pozwalający na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenie. Organizator niezwłocznie przekazuje właściwemu prokuratorowi lub komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia. Z zastrzeżeniem pkt IV ust. 7 Regulaminu, zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator przechowuje po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej 30 dni, a następnie komisyjnie je niszczy.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

 1. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do:
  1. przestrzegania niniejszego Regulaminu;
  2. zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i niezagrażający mieniu;
  3. niezwłocznego stosowania się do poleceń Organizatora i służb porządkowych czuwających nad bezpiecznym przebiegiem Imprezy.
 2. Uczestnik Imprezy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jego winy.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku w trakcie Imprezy:
  1. powołuje Służby Porządkowe i Służby Informacyjne oraz służby pomocy medycznej;
  2. oznakowuje w widoczny sposób pracowników Służb i osoby związane z organizacją Imprezy, upoważnione do podejmowania decyzji i działań w zakresie prawidłowego przebiegu Imprezy;
  3. wyznacza drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji.

Wykonanie powyższych działań (lub niektórych z nich) może zostać powierzone właścicielowi lub zarządcy
Obiektu lub innemu podmiotowi według wyboru Organizatora.

 1. Organizator i powołane przez niego Służby mają prawo do:
  1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania do natychmiastowego opuszczenia Terenu Imprezy;
  2. legitymowania, w razie konieczności ustalenia tożsamości Uczestnika;
  3. kontrolowania, za zgodą posiadacza, zawartości torebek, plecaków, bagaży, wierzchniej odzieży itp. w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty wskazane w pkt II ust. 5 lit. f) i j) Regulaminu;
  4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem Obiektu, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Terenu Imprezy;
  5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 2. Służby Porządkowe są uprawnione do zastosowania środków przymusu bezpośredniego, w tym  stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę.
 3. Organizator jest uprawniony do odwołania Imprezy lub zmiany daty, miejsca lub programu Imprezy, z uwagi na siłę wyższą lub inne obiektywne i niezależne od Organizatora przyczyny, w szczególności: ogłoszenie krajowej lub lokalnej żałoby, zagrożenie epidemiologiczne, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się Imprezy, chorobę, niedyspozycję lub inną pozostającą poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywną przyczynę uniemożliwiającą występ wykonawcy (przeprowadzenie Imprezy), niską sprzedaż biletów na Imprezę oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia, życia ludzi lub mienia, lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego przebiegu Imprezy dla jej Uczestników.
 4. Organizator poinformuje o fakcie odwołania Imprezy lub zmiany daty, miejsca lub programu Imprezy poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.contramma.pl
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 4 powyżej, Uczestnik będzie miał prawo do zwrotu ceny zakupionego Biletu. Uczestnik powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot w miejscu, w którym Bilet nabył, niezwłocznie po powzięciu informacji o odwołaniu Imprezy, jednakże nie później niż przed rozpoczęciem Imprezy.
 6. Organizator dokonuje utrwalenia i rozpowszechniania niezindywidualizowanego wizerunku Uczestników Imprezy, to jest wizerunku stanowiącego jedynie szczegół szerszego ujęcia Imprezy, dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocji i reklamy Imprezy, przyszłych imprez, Organizatora i sponsorów.

5. SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Bilety na Imprezę sprzedawane są wyłącznie poprzez stronę www.contramma.pl – zgodnie z regulaminem.
 2. Operatorem sprzedaży biletów jest EM GRUPA s.c. M. Molęda, M. Molęda, ul. Popowicka 28, 54-237 Wrocław, NIP 8943083073, działająca na zlecenie Organizatora.
 3. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że liczba Biletów dostępnych na Imprezę jest ograniczona.
 4. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.
 5. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: “Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”
 6. Posiadanie Biletu nie zwalnia Uczestnika od obowiązku uiszczania ceny za towary i usługi nabywane w punktach gastronomicznych, handlowych i usługowych znajdujących się na Terenie Imprezy.
 7. W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością chce uczestniczyć w Imprezie wraz z osobą wspierającą, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.

6. REKLAMACJE

 1. Uczestnicy Imprezy, najpóźniej w terminie 14 dni od jej daty mają prawo do złożenia reklamacji w związku z działaniem Organizatora lub służb porządkowych.
 2. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis zdarzenia, dane kontaktowe składającego skargę oraz świadków lub ewentualnych osób poszkodowanych.
 3. Reklamację można składać w formie e-maila wysłanego na adres: info@contramma.pl lub listownie na adres: Stowarzyszenie Sportowe Bonzai Sport, ul. Góralska 5, Wrocław 53-610.
 4. Wskazanym jest składanie reklamacji możliwie niezwłocznie po Imprezie.
 5. Organizator zobowiązuje się pisemnie odpowiedzieć na reklamację w terminie 21 dni roboczych.
 6. Administratorem danych osobowych Uczestników, którzy złożyli reklamację jest Stowarzyszenie Sportowe Bonzai Sport, ul. Góralska 5, Wrocław 53-610 („Administrator”).
 7. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail info@contramma.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „CONTRA”).
 8. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację.
 9. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 11. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy po-wszechnie obowiązującego prawa oraz Regulamin obowiązujący w Obiekcie dostępny na stro-nie internetowe www.contramma.pl
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez Uczestników Imprezy.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.contramma.pl, w siedzibie Organizatora, a bezpośrednio przed Imprezą i w trakcie jej trwania również przed wejściem na Teren Imprezy, w tym w punktach informacyjnych.
0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyKup bilety